Dirty side of mind.

REGULAMIN SERWISU DIRTY’S

§1 Postanowienia ogólne

www.dirtys.pl jest witryną internetową, której właścicielem pozostaje
Dirty’s Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głuszyna 58/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, pod numerem 0000492431 , NIP 7822566731, REGON 302599470.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem www.dirtys.pl

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z witryny, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu.

§2 Zasady korzystania z serwisu

Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie zasobów o tematyce lifestylowej poprzez odesłanie użytkownika za pomocą linku do strony źródłowej określonego artykułu, a także tworzenie wpisów i materiałów oraz relacjonowanie wydarzeń, w których uczestniczy team Dirty’s Sp. z o.o. w Poznaniu.

Użytkownicy otrzymują możliwość korzystania z Serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu internetowego www.dirtys.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące określoną usługę lub udostępniające dany Serwis, a Dirty’s Sp. z o.o.
w Poznaniu nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy użytkownikiem, a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi świadczone na rzecz użytkowników przez osoby trzecie.

Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu www.dirtys.pl winien posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej treści (przeglądarka), akceptujący pliki cookie.

Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zasobami zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu internetowego www.dirtys.pl użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Właściciel Serwisu www.dirtys.pl ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim treści.

§3 Własność intelektualna 

Portal www.dirtys.pl oraz jego zawartość w tym znak „Dirty’s”, utwory, bazy danych, oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.
z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

Zamieszczanie linków odsyłających do tekstów źródłowych nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.

Poprzez korzystanie z utworów lub wszelkich baz danych udostępnionych w Portalu użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów i baz danych.

Użytkownicy mogą korzystać bez uprzedniej zgody właściciela Portalu
z zasobów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie
o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest:

a) modyfikowanie, zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtwarzanie
i udostępnianie w sieci Internet Portalu Dirty’s Sp. z o.o. lub jego części lub utworów zamieszczonych w ww. Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub
w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§4 Obowiązki użytkowników

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

§5 Odpowiedzialność Dirty’s sp. z o.o.

Na stronie www.dirtys.pl umieszczane są linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie właściciel Portalu, na którym znajduje się dana treść.

Dirty’s Sp.  z o.o. w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za problemy
i ograniczenia techniczne występujące w systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, a także w sprzęcie komputerowym, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Dirty’s nie ponosi odpowiedzialności za treść ew. reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane treści będą wykorzystywane przez użytkowników.

Dirty’s nie ponosi odpowiedzialności za bezprawną ingerencję osób trzecich prowadzącą do modyfikacji strony internetowej www.dirtys.pl .

Właściciel Portalu może zawiesić lub zakończyć działalność Serwisu w dowolnym czasie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na kwestie techniczne np. konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu.

§6 Słownik pojęć

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

Serwis- całokształt treści zawartych pod adresem www.dirtys.pl .

Portal- serwis dostępny pod adresem internetowym www.dirtys.pl .

Team Dirty’s Sp. z o.o.- wszystkie osoby mające prawo administrowania Serwisem.

§7 Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je wysyłając e-mail na adres info@dirtys.pl

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednakże właściciel Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli nie ma związku z działalnością Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie lub, w przypadku braku porozumienia, przez właściwe sądy powszechne.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu, a korzystanie przez użytkownika z Portalu Dirty’s po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.