Dirty side of mind.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIRTY’S

 

Definicje

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedający- „Dirty’s” Sp. z o.o. z siedzibą w  (61-339) Poznaniu przy ul. Głuszyna 58, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492431, NIP 7822566731, REGON 302599470, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.

Klient- osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie internetowym.

Sklep Internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.dirtys.pl, za pośrednictwem którego odbywa się sprzedaż Towarów w sieci Internet.

Towar- ruchomości będące przedmiotem umowy sprzedaży.

Koszyk – element Sklepu Internetowego służący do sprecyzowania szczegółów zamówienia.

Formularz Rejestracji- usługa dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której Klient podając swe dane osobowe tworzy zindywidualizowane konto użytkownika służące do dokonywania zakupów.

Zamówienie- dyspozycja złożona w Sklepie Internetowym przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dirtys.pl oraz administratorem danych osobowych pozostaje „Dirty’s” Sp. z o.o. z siedzibą  w  (61-339) Poznaniu przy ul. Głuszyna 58, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492431, NIP 7822566731, REGON 302599470 o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.

Adres e-mailowy Sklepu Internetowego to shop@dirtys.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) i pozostaje Regulaminem w brzmieniu art. 8  tejże ustawy.

Regulamin ustala zasady zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sprzedającym a Klientami oraz określa reguły korzystania ze Sklepu Internetowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Sprzedający poprzez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.dirtys.pl świadczy usługi w zakresie sprzedaży detalicznej Towarów.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę handlową, o której mowa w art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b) FireFox w wersji 15.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą Javy

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż następuje na podstawie wersji Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia zamówienia.

 

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub złamania prawa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy polskiego prawa, np. treści propagujących przemoc, nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c)    niepodejmowania działań zmierzających do wejścia w posiadanie informacji niejawnych, którymi dysponuje Sprzedający,

d)   korzystania z usług Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz niniejszym Regulaminem,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 §3 Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.dirtys.pl.

Zamówienie Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym następuje poprzez wybór odpowiedniego produktu i dodanie go do Koszyka, a następnie potwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Proces zatwierdzenia przyciskiem „Złóż zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną „Dirty’s” Sp. z o.o. w Warszawie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

W celu przesłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą finalne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie nr 7.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia i wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być aktualne w momencie składania Zamówienia i zgodne z prawdą, w przeciwnym przypadku sprzedający nie jest zobligowany do realizacji Zamówienia.

Skuteczne złożenie zamówienia warunkowane jest podaniem przez Klienta dokładnych danych adresowych oraz kontaktowych (aktualny numer telefonu lub adres e-mail).

W przypadku, gdy klient dokona Zamówienia, a Towar nie jest rzeczywiście dostępny, otrzyma on niezwłocznie informację o tymże fakcie. W opisanym przypadku Klient ma możliwość modyfikacji lub anulowania Zamówienia. Jeśli Klient podejmie decyzję o anulowaniu Zamówienia, a tym samym odstąpi od umowy, wpłacona kwota za niedostarczony Towar zostanie zwrócona na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot należności nastąpi w ciągu 5 dni od dnia przesłania do Klienta wiadomości w przedmiocie niemożności realizacji Zamówienia.

Aby dokonać zmian lub anulować Zamówienie po jego złożeniu należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z obsługą Sklepu (adres: shop@dirtys.pl ).

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§4 Płatności. Ceny

Płatności należy dokonać bezpośrednio przelewem bankowym przed dostawą lub za pobraniem w momencie odbioru Towaru.

W sytuacji braku otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Płatności powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: „Dirty’s” Sp. z o.o.

Bank Alior Bank

Numer rachunku: 12 2490 0005 0000 4600 2738 9130

Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

Na życzenie Kupującego Sprzedający może wystawić fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przy składaniu Zamówienia, w formularzu Uwagi do zamówienia.

Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Dirty’s wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian.

Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym Dirty’s podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

Koszt wysyłki Towarów ponosi Klient. Koszt ten doliczany jest do wartości Zamówienia.

§5 Realizacja zamówień. Dostawa

Termin realizacji (wysyłki) Zamówienia wynosi 3 (trzy) dni robocze i liczony jest od momentu zaksięgowania należności za Towar na koncie Sprzedającego.

W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych z trudnościami w realizacji Zamówienia, Termin o którym mowa w §5 pkt 1 może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany. W opisanym przypadku termin ten nie może jednak przekroczyć 14 (czternastu) dni. W razie przekroczenia tego terminu uprzednio poinformowany Klient otrzyma zwrot całej uiszczonej sumy pieniężnej.

Klient zostanie poinformowany o koszcie dostawy przed złożeniem Zamówienia, tak by miał on możliwość zapoznania się z nim przed zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o każdej sytuacji skutkującej wstrzymaniem realizacji.

Przesyłki są dostarczane jedynie w dni robocze.

 

§6 Wymiana towaru

Klient może wymienić zakupiony Towar. Chęć wymiany Towaru Klient powinien zgłosić w ciągu 10 dni od daty zakupu na adres shop@dirtys.pl, określając powód wymiany towaru . Mail powinien jednocześnie zawierać następujące informacje : imię i nazwisko Klienta, adres, nr zamówienia oraz telefon kontaktowy.

Koszt przesyłki w przypadku wymiany Towaru ponosi Klient.

Towar wymieniany nie powinien nosić śladów użytkowania w sposób wpływający na zmniejszenie wartości rzeczy lub oznak zniszczenia spowodowanych działaniem Klienta czy osób trzecich i niebędących naturalnym następstwem wypróbowania (przymierzenia) Towaru przez Klienta. W przeciwnym przypadku Towar jako niepodlegający wymianie zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 

§7 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000.22.271) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby spółki „Dirty’s” Sp. z o.o. wskazany w § 1 pkt 1.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Przedmiot świadczenia w sytuacji odstąpienia od umowy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w przeciwnym przypadku oświadczenie o odstąpieniu uważa się za nieskuteczne.

Zwrot wzajemnych świadczeń nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

§8 Reklamacje

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność  zakupionego Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 202 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W przypadku niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie. Reklamacja powinna być złożona w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w których Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

Reklamacje można również składać drogą mailową na adres shop@dirtys.pl

W reklamacji winny znaleźć się podstawowe informacje: data zgłoszenia, określenie sprzedającego i Klienta, określenie towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności, a także wybór przy zgłoszeniu reklamacyjnym: nieodpłatna naprawa Towaru czy jego wymiana. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również odpowiedź na pytanie kiedy Klient dostrzegł niezgodność Towaru z umową.

Towar niezgodny z umową należy odesłać wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT na adres Sklepu: Dirty’s sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głuszyna 58/3, 61-329 Poznań.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od chwili otrzymania Towaru od Klienta i w tym terminie zobowiązuje się poinformować Klienta o wyniku reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient ma prawo do żądania naprawy wadliwego Towaru albo wymiany Towaru na nowy.  Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub też Sprzedający nie ustosunkował się do żądania wymiany lub naprawy towaru w terminie 14 dni Klient może odstąpić od umowy albo sformułować żądanie stosownego obniżenia ceny. Sposób realizacji reklamacji jest każdorazowo uzgadniany z Kupującym.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot należności za Towar zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

§9 Postanowienia końcowe

Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne w świetle obowiązującego prawa bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ww. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz w stosunku do reklamacji ww. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Regulamin Sklepu Internetowego Dirty’s nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2014 roku.